KAMPIOENSCHAPPEN

2015

► 1e Asduif nationaal TopPigeons Z.L.U. Fondspiegel 2014 – 2015
► 1e Asduif nationaal TopPigeons Z.L.U. Fondspiegel 2013 – 2015
► 1e Asduif nationaal TopPigeons Z.L.U. Fondspiegel 2012 – 2015
► 1e Keizerkampioen Z.L.U. Cup Noord en Zuid-Holland (SNZH)
► 1e Onaangewezen Kampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’
► 1e Asduif Barcelona 4 jaar Z.L.U. (NL10-1615137 ‘De Nieuwe Tarzan’)
► 1e Duifkampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’
► 1e Duifkampioen 2013 – 2015 Stichting Marathon Noord (SMN)
► 1e Snelste serie 3 eerst getekenden nationaal Perpignan Z.L.U.
► 2e Marathon kampioen ochtend Stichting Marathon Noord (SMN)
► 2e Aangewezen Z.L.U. Cup Samenspel Noord en Zuid-Holland (SNZH)
► 2e Aangewezen kampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’
► 2e Onaangewezen Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 2e Duifkampioen 2013 – 2015 Stichting Marathon Noord (SMN)
► 2e Club der Azen Ochtend Stichting Marathon Noord (SMN)
► 3e Asduif internationaal Barcelona 4 jaar PIPA
► 3e Asduif Narbonne 4 jaar 2012 – 2015 Z.L.U. (NL10-1615146 ‘De Kaasbek’)
► 4e Asduif Perpignan 3 jaar 2013 -2015 Z.L.U. (NL11-1672993 ‘Marseille Star’)
► 4e Duifkampioen Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 4e Duifkampioen Samenspel Noord en Zuid-Holland (SNZH)
► 5e International Bony Barcelona Cup IBBC Fonclub Midden – Limburg
► 6e Asduif Marseille 4 jaar 2012 – 2015 Z.L.U. (NL11-1672993 ‘Marseille Star‘)
► 8e Onaangewezen Z.L.U. Cup Samenspel Noord en Zuid-Holland (SNZH)
► 8e Duifkampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’
► 9e Nationale Marathon 8 getekenden Z.L.U.
► 9e Asduif Barcelona 3 jaar 2013 – 2015 Z.L.U. (NL10-1615137 ‘De Nieuwe Tarzan’)
► 9e Asduif Narbonne 3 jaar 2013 – 2015 Z.L.U. (NL10-1615146 ‘De Kaasbek’)
► 9e Duifkampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’
► 11e International Bony Omega 3 Cup Fondclub Midden – Limburg
► 12e Asduif St. Vincent Z.L.U. 3 jaar 2013 – 2015
► 12e Duifkampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook‘
► 13e Asduif Agen Z.L.U. 3 jaar 2013 – 2015
► 13e Aangewezen Fondclub ‘De Glazen Stad’ 5
► 13e Keizerkampioen Samenspel Noord en Zuid-Holland alle Z.L.U. vluchten (SNZH)
► 15e International SGR Cup Fondclub Midden – Limburg
► 16e Asduif Barcelona 4 jaar 2012 – 2015 Z.L.U. (NL07-2144114 ‘De Kilometervreter’)
► 16e Asduif Perpignan 4 jaar 2012 – 2015 Z.L.U. (NL11-1672993 ‘Marseille Star’)
► 17e Duifkampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’
► 18e Nationale Marathon Z.L.U.
► 19e Duifkampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’
► 20e Duifkampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’
► 21e Asduif internationaal PIPA Ranking
► 23e Asduif St. Vincent 4 jaar 2012 – 2015 Z.L.U.
► 24e Duifkampioen Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 25e Asduif Agen Z.L.U. 4 jaar 2012 – 2015
► 29e Super Prestige Z.L.U.
► 30e Keizer Grote Fond Z.L.U.

2014

► 1e Keizerkampioen Noord en Zuid-Holland
► 1e Aangewezen kampioen Noord en Zuid-Holland
► 1e Barcelona Masters
► 1e Staf Dusarduyn Bokaal
► 1e Aangewezen kampioen Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 1e Onaangewezen kampioen Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 1e Aangewezen kampioen Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 1e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 2e Nationale Marathon Z.L.U. Nederland
► 2e Marathon Noord
► 2e Asduif Barcelona Z.L.U. 2012 – 2014
► 2e Asduif St. Vincent Z.L.U. 2011 – 2014
► 2e Z.L.U. Cup aangewezen Noord en Zuid – Holland
► 2e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 2e Onaangewezen kampioen Z.L.U. Fondclub ‘de Glazen Stad’
► 3e Asduif Barcelona Z.L.U. 2010 – 2014
► 3e Asduif Marseille Z.L.U. 2012 – 2014
► 3e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 4e Onaangewezen kampioen Noord en Zuid – Holland
► 4e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 4e Asduif Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 4e Barcelona Stars
► 5e Asduif Barcelona International PIPA Ranking 2012 – 2014
► 5e Asduif Barcelona International PIPA Ranking 2010 – 2014
► 5e Asduif St. Vincent Z.L.U. 2010 – 2014
► 5e Asduif Z.L.U. Noord en Zuid – Holland
► 5e Asduif Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 5e Barcelona Stars
► 5e Super Cup
► 6e Europa Marathon
► 6e Bony SGR Cup Fondclub Midden – Limburg
► 6e Asduif Z.L.U. Noord en Zuid – Holland
► 6e Asduif Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 7e Marathon Noord met gastspeler
► 7e Asduif Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 7e Asduif Narbonne Z.L.U. 2012 – 2014
► 7e Asduif Toppigeons Fondspiegel 2013 – 2014
► 8e 5 Eerstgetekende Europa Cup
► 8e Asduif Z.L.U. Noord en Zuid – Holland
► 8e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 8e Asduif Toppigeons Fondspiegel 2013 – 2014
► 9e Asduif Z.L.U. Noord en Zuid – Holland
► 9e Asduif Toppigeons Fondspiegel 2014
► 10e West Europese Super Marathon
► 12e Asduif Barcelona Z.L.U. 2011 – 2014
► 12e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 13e Asduif St. Vincent Z.L.U. 2012 – 2014
► 13e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 14e Internationale Competitie Zware Fond ‘Sportblad De Duif’
► 14e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 16e Asduif St. Vincent Z.L.U. 2012 – 2014
► 16e Asduif Narbonne Z.L.U. 2011 – 2014
► 17e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
► 19e Asduif St. Vincent Z.L.U. 2012 – 2014
► 22e Asduif St. Vincent Z.L.U. 2011 – 2014
► 22e Asduif Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 24e Asduif Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’

2013

1e Onaangewezen kampioen Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
1e Super Cup
1e Staf Dusarduyn Bokaal
2e Piet de Weerd Award
2e Pol Bostijn Schaal
2e Asduif Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
3e Onaangewezen kampioen Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
4e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook
8e Asduif Z.L.U. Afdeling De Kuststrook

2012

► 1e Aangewezen kampioen Z.L.U. Afdeling Kuststrook
► 1e Asduif Z.L.U. Afdeling Kuststrook
► 2e Europa Marathon
► 2e 5 eerstgetekende Europa Cup
► 2e Onaangewezen kampioen Z.L.U. Afdeling Kuststrook
► 2e Asduif Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 2e Aangewezen kampioen Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 3e Onaangewezen kampioen Z.L.U. Fondclub ‘De Glazen Stad’
► 4e Europa Cup